Cena za dzień Kaucja
Narty + foki + buty + kije 120 500
Narty + foki + buty 110 500
Narty + foki 100  200
Buty turowe 80 200
Foki 50 100
Kijki teleskopowe 30 100
Zestaw lawinowy (detektor + łopata + sonda) 70 300
Detektor lawinowy 50 200
Łopata lawinowa 20 100
Sonda lawinowa 20 100
Rakiety śnieżne 30 100
Raki 40 100
Czekan 30 100
Kask 20
Uprząż 20

Cena za dzień liczona jest od momentu wypożyczenia do zamknięcia  w dniu następnym. W przypadku wypożyczenia na cały tydzień – siódmy dzień gratis.

Kaucja liczona jest za każdą sztukę (parę/komplet) wypożyczonego sprzętu.

Sprzęt wypożyczany jest za kaucją i na podstawie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem, przy czym jeden dokument klient dobrowolnie zostawia w wypożyczalni. W razie odmowy uiszczenia kaucji lub dobrowolnego pozostawienia dokumentu – wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu.

Klient w momencie wypożyczenia podpisuje dokument, w którym oświadcza, że ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenia, zniszczenie zaginiecie sprzętu oraz że sprzętu będzie zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.

WZÓR DOKUMENTU PODPISYWANEGO PRZEZ KLIENTA

 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i dobrowolnie pozostawi jeden z nich w siedzibie wypożyczalni, lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką formę zabezpieczenia wybrać.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialnością.
 10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialnością Klienta.
 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
 12. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 13. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Klient ponosi odpowiedzialnością za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
 15. Klient ponosi odpowiedzialnością za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub ceną naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 16. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 17. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.Podpis klienta